Új adótörvény-változások III. rész

A A

Bővebben az áfa törvény változásáról

2014. július 1-jétől módosul az időszakos elszámolás („folyamatos teljesítés”) szabályozása. Időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjának az elszámolási időszak zárónapja minősül majd, míg jelenleg a fizetés esedékessége határozza meg a teljesítés napját. A jelenlegi szabályozás marad az érvényes a közszolgáltatási (közüzemi) szerződésekre. Az új szabályozást azon 2014. június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely esetében a fizetés esedékessége is 2014. június 30-át követő időpont. Mivel az időszakos elszámolások fogalmát is, hasonló tartalom mellett, új szóhasználat szerint határozza meg a törvény, fontos lehet azt is felülvizsgálni, hogy minden, korábban „határozott időre szóló elszámolás” vagy „részletfizetés” szabályai szerint kezelt ügylet az új fogalomrendszer szerint is „időszakonkénti elszámolás” szabályozása alá esik-e egyáltalán.

2014. július 1-jétől az Áfa tv. az elszámolási időszakos ügyleteken belül két esetet szabályoz.

Az egyik, az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése szerinti, amelyet nevezhetünk főszabálynak, mely szerint, ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja. Ezen új szabályt azon időszakos elszámolási ügyletek tekintetében kell alkalmazni, amelyeknél az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége is 2014. június 30-át követő időszakra esik.

Példa:
1. A felek (pl. megbízó és bizományos) a 2014. június 20. és július 10-e között teljesített termékértékesítésről számolnak el, az ellenérték fizetési határidejét július 25-ében meghatározva, az ügylet teljesítési időpontjának az ellenérték fizetése esedékessége napja, azaz július 25-e minősül.

2. Ha a felek közöttük levő megállapodás alapján 2014. július 1-je és 18-a közötti időszakban teljesített ügyleteikről számolnak el és a fizetési határidő augusztus 1. (vagyis június 30-át követő időpont), akkor a teljesítés időpontjának a felek közötti elszámolási időszak utolsó napja, azaz július 18-a lesz.

Az időszakos elszámolású ügyleteken belül a másik, az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdésében szabályozott esetkör, ahol továbbra is az ellenérték esedékességének napja marad a teljesítési időpont. Ebbe a körbe tartozik, ha a felek:

 • a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról, valamint
 • telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Az ellenérték megtérítésének esedékessége a teljesítés időpontja azon termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás vonatkozásában is, amelyet a telekommunikációs szolgáltatás nyújtója a telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával teljesít a telekommunikációs szolgáltatás igénybevevője részére, feltéve, hogy a felek között ezen ügyletek elszámolására a telekommunikációs szolgáltatás részeként kerül sor. (Ilyenek például a telefonon rendelt parkolási-, vagy úthasználati szolgáltatás.)

Arra vonatkozóan, hogy az ügylet közszolgáltatási szerződés alapján teljesített-e a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 2014. március 15-én hatályba lépő Ptk.), valamint az adott tevékenységet szabályozó ún. ágazati jogszabály az irányadó. Jellemzően ebbe a körbe tartozhatnak a jelenlegi szabályozásban közüzemi szerződés alapján teljesített szolgáltatások (így áram-, gáz-, vízszolgáltatás), valamint a szemétszállítási szolgáltatás.

Amennyiben az adott szolgáltatás nyújtására nem közszolgáltatási szerződés keretében kerül sor, de a felek arról időszakonként számolnak el, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, akkor annak teljesítési időpontja nem az ellenérték fizetésének határideje, hanem az elszámolási időszak utolsó napja lesz.

A telekommunikációs szolgáltatás fogalmát az Áfa tv. 259. § 23. pont alatt meghatározza. Ebbe a körbe tartozik a telefon és az internet szolgáltatás. Tekintve, hogy ezen ügyletek nyújtása nem közszolgáltatási szerződés alapján történik, ha az adóalany azt az Áfa tv. 15. § alapján közvetített szolgáltatásként nyújtja, akkor is a fizetési határidő lesz a teljesítés napja, feltéve, hogy az nem minősül más ügylet (pl. bérbeadás) járulékos költségének. Például a cég a dolgozó magán célú telefonhasználatát időszakonként megtérítteti, akkor ezen közvetített szolgáltatásként nyújtott telefonszolgáltatás teljesítési időpontja a dolgozó által fizetendő ellenérték esedékességének napja.

Amint említettük a telekommunikációs szolgáltatás részeként nyújtott közvetített szolgáltatásokra (pl. parkolási szolgáltatás) is az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése alkalmazandó a telefonszolgáltató és az előfizető viszonylatában. A telefonszolgáltató által a parkolási szolgáltatás nyújtótól igénybe vett szolgáltatásra azonban „a telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával teljesít” feltétel nem teljesülése miatt az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése nem alkalmazható, arra az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésének szabálya vonatkozhat vagy az Áfa tv. 55. § (1) bekezdés szabálya, ha nem időszakonként számolnak el.

A mezőgazdasági jövedéki adó visszaigénylésének fontosabb változásai

A legjelentősebb változások 2013. évben léptek életbe a mezőgazdasági jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatban. Mivel a 2013. évi visszaigénylés illetve az előzetes negyedéves visszatérítésekkel történő elszámolás 2014. január 15-től érvényesíthető, így a változások ismerete most aktuális.

Ekkortól a hagyományos gázolaj jövedéki adó visszaigénylés benyújtása során ügyelni kell arra is, hogy a „de minimis” azaz csekély összegű támogatások igénylése, (melyeket szőlő- és gyümölcsös tulajdonosok vehetnek igénybe) egy időben történik az alap visszaigényléssel.

Az alap rendelet a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendelet, melyet 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet illetve 281/2012. (X.1.) Korm. rendelete módosított. A „de minimis” rendelet integrálva lett a kérelem megalkotása során, ennek szabályozója a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a Magyar Közlöny 2012. évi 113. számában jelent meg. Továbbá a Magyar Közlöny 168. számában jelent meg az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete, melynek 26. §.-a a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló rendelkezésével a 3 évről újra 5 évre emelte az elszámolás lehetőségét, illetve a 6. évben még elvégezhető az önellenőrzés vagy esetleges helyesbítés. Ezen információk tekintetében 2013. december 31-ig helyesbítés, pótlás, önellenőrzés még a 2007-es elszámolásra végezhető.

A legfontosabb 2013. évi változások:

 • A falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadás megszűnik.
 • A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki adó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában nyilatkozik.
 • A vámhatóság az igényjogosultságot, kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylő esetén a munkaművelet elvégzése tekintetében, elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak.
 • A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből.
 • A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat. 2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedéki adó visszatérítési igényüket!
 • A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen.

(Forrás: www.nav.gov.hu)

Az igénylés menete az előző évekhez képest abban módosul, hogy az ügyfelek a bevallást közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kell küldjék a tárgyévet követő január 15-től, ott a földhivatali adatbázisban szereplő adatok alapján ellenőrzik a bejegyzett földhasználatot, nem kell földhasználati lapot kérni a földhivatalból. A falugazdászok nem állítanak ki igazolást az elvégzett munkaműveletekről, erről a termelő nyilatkozik a bevallásban. A gázolaj számlákat nem kell mellékelni a bevalláshoz, csak az adatait rögzíteni az „FG” lapon és eredetiben megőrizni köteles. Az adóbevallás benyújtásának feltétele, hogy az alany rendelkezzen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott ún. VPID számmal. A VPID szám igénylésére, módosítására vonatkozó eljárási szabályok a következő elérési úton ismerhetőek meg: http://www.vam.gov.hu/dokumentumtár/VPID adatlap-kitöltési útmutató. 2014-től az igénylés már csak elektronikus úton nyújtható be. Ehhez lehetőség van a NAV oldaláról letölteni a BEV_J04 számú nyomtatványt, melynek alapja az ÁNYK kitöltő program. Az elektronikus rendszerben történő igénylés során ne feledkezzünk meg a VPOP_R01 nyomtatványról sem, mely az ügyfélkapus jogosultságunkat vonja össze a NAV által kezelt ügylet típusainkkal.

Adóbevallások elektronikus úton történő teljesítésének előnyei:

 • A mezőgazdasági visszaigénylők tevékenységüket költséghatékonyabban végezhetik, mivel az internet alkalmazásával csökken a papír és a postaköltség.
 • Az interneten megjelenített nyomtatványkitöltő program, és a vámhatósághoz történő elküldés lehetősége a nap 24 órájában elérhető, illetve rendelkezésére áll. A jogszabályban előírt, gyakran jelentős mennyiségű mellékletet nem kell csatolni és beküldeni a vámhatóság részére, azt csupán az elévülési időn belül (5 év) kell megőrizni.
 • Az adóbevallás kitöltéséhez használatos számítástechnikai program ellenőrzi a rögzített adatok számszaki helyességét, mellyel elősegíti a kitöltést, és csökkenti a téves rögzítést.
 • A számszaki ellenőrzés nagymértékben támogatást nyújt a visszatérítéshez szükséges litermennyiség feltüntetésében. Az esetlegesen előforduló hibás adatszolgáltatást a vámhatóság azonnal kiszűrheti, és a hiánypótlás, javítás iránt gyorsan intézkedik. Az adóbevallás feldolgozása gördülékenyebbé, egyszerűbbé válik, ami a gyorsabb kiutalást segíti.
 • Az adminisztrációs teher csökkentését és a gyors ügyintézést példával szemléltetve a papír alapú bevallás esetében – amennyiben hiánypótlás szükséges és az érinti az adóalapot – a javítás az Art. hatályos rendelkezései alapján kizárólag az adózó közreműködésével végezhető, mely azonban azt eredményezi, hogy avámhatóság hivatalos helyiségében az adózónak személyesen meg kell jelennie. Az elektronikus bevallás esetében mindez egy e-mail útján történő üzenettel elkerülhető.

 

Krenovszkyné Lovász Andrea
reg. okl. adószakértő
kandi1@vnet.hu

A A